Sprawozdanie Prezesa RG KSE

Krótka informacja dotycząca spotkania przedstawicieli RG KSE z dr Renatą Rychter – Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.

W dniu 8 marca 2022 roku w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie przedstawicieli RG KSE z dr Renatą Rychter – Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego. Radę Główną KSE reprezentowali: prezes Tomasz Dziuganowski (WORD Kielce), wiceprezes Justyna Siłkowska (WORD Suwałki) i wiceprezes Robert Dorosz (MORD Tarnów). Podczas spotkania obecni byli oprócz Pani Dyrektor, również Z-ca Dyrektora Pan Krzysztof Tomczak, a także Naczelnik Wydziału ds. Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania Pan Tomasz Piętka wraz z swoim współpracownikiem, Panem Marcinem Kichlerem.

Dziękując za zaproszenie na spotkanie prezes Tomasz Dziuganowski w kilku słowach naświetlił przedmiot i cele działania Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów oraz przedstawił przyczyny powstania Stowarzyszenia, a następnie złożył ofertę współpracy KSE z Ministerstwem.

W czasie spotkania…

Poniżej przedstawiamy wystąpienie Pana Prezesa Tomasza Dziuganowskiego, które wygłosił podczas  spotkania w Ministerstwie Infrastruktury.

Przełom wieku XX i XXI to początek działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Od początku 1998 roku powstawały w kraju wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego tworząc nowy system egzaminowania kierowców. Początki nie były łatwe, ale przy dużym zaangażowaniu wszystkich osób zatrudnionych w WORD-ach, trudności i problemy były sukcesywnie rozwiązywane. Powstała też potrzeba ogólnokrajowego zintegrowania całego środowiska w celu wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań dla dobra nowego systemu egzaminowania, a tym samym dla podnoszenia poziomu BRD. W 2002 roku powstało Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów. Podstawowym celem statutowym działalności Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów była jest integracja środowiska zawodowego egzaminatorów poprzez:

1) reprezentowanie egzaminatorów – członków Stowarzyszenia,

2) wzajemna wymiana informacji z zakresu działalności zawodowej,

3) inicjowanie i organizowanie szkoleń w celu doskonalenia zawodu egzaminatora,

4) inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) działanie na rzecz kształtowania etyki zawodowej,

6) współpraca z organizacjami działającymi w zakresie ruchu drogowego, motoryzacji, drogownictwa i szkolenia kierowców,

7) prowadzenie wymiany doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą,

8) współdziałanie i ścisła współpraca z właściwym Ministerstwem ds. Transportu, z kierownictwem ośrodka egzaminowania,

9) reprezentowanie indywidualnych i zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej oraz udzielanie członkom pomocy, w tym szczególnie pomocy prawnej,

10) wypowiadanie się w sprawach publicznych.

Aktualnie KSE liczy ok. 300 członków zwyczajnych, w tym jest dwóch prezesów honorowych i kilku członków wspierających. Obecnie w kraju działa 17 oddziałów terenowych. Przynależność do Stowarzyszenia jest aktem wolnej woli, a członkiem zwyczajnym może zostać egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez właściwy organ nadzoru. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie.

Podczas wystąpienia T. Dziuganowski poinformował nową Dyrektor DTD, że od początku działalności Stowarzyszenie podejmowało szereg inicjatyw w celu integrowania środowiska egzaminatorów. najważniejsze z nich to:

2002 rok Wpis zawodu egzaminatora do rejestru zawodów dokonany już w 2002 roku.

2004 rok Konferencja szkoleniową w Garbiczu z udziałem egzaminatorów DEKRA i TUV wymiana doświadczeń,

2005 narada szkoleniowa w Szklarskiej Porębie przy aktywnym udziale pana Tomasza Piętki

2006 Kongres egzaminatorów w Lublinie poświęcony zmianom w przepisach PRD i rozporządzenia z udziałem pana Andrzeja Bogdanowicza – Dyrektora Departamentu Ruchu Drogowego MI

2007-8 Konferencje szkoleniowe w Aleksandrowie Łódzkim (poświęcone m. in. wypaleniu zawodowemu egzaminatorów i standaryzacji procesu egzaminowania)

2008 utworzenie Krajowej Rady Audytorów zespołu ekspertów w dziedzinie egzaminowania kierowców.

2013 Cedzyna – narada dotycząca interpretacji przepisów w zakresie egzaminowania z udziałem p. Tomasza Piętki

2014 istotna zmiana regulacji prawnej w pozycji egzaminatora – z inicjatywy KSE oraz OZZP-WORD egzaminator został stroną w postępowaniu administracyjnym o unieważnienie egzaminu.

2015 organizacja warsztatów zawodowych ECO-DRIVING w ODTJ LUBLIN dzięki uprzejmości Dyrektora WORD LUBLIN. Warsztaty odbyły się z udziałem pracowników Urzędów Marszałkowskich.

2017 – 19 dzięki przychylności i zrozumieniu kierownictwa Departamentu Ruchu Drogowego MI został utworzony Zespół Doradczy, w skład którego wchodzili m. in. przedstawiciele Rady Głównej KSE oraz organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy – PIGOSK, OIGOSK i PFFSK. W tak szerokim gronie, pod kierownictwem pana Bogdana Oleksiaka – Dyrektora Departamentu Ruchu Drogowego MI, prowadzone były szeroko zakrojone prace nad zmianą przepisów regulujących proces szkolenia i egzaminowania kierowców. Owocem tych prac są zmiany m. in. ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia wykonawcze.

2019 rok Nieporęt spotkanie prezesów Oddziałów KSE integracyjno–szkoleniowe. Wymiana doświadczeń w Nieporęciu, przy obecności pana Bogdana Oleksiaka – Dyrektora Departamentu Ruchu Drogowego MI.

Efekty pracy Zespołu Doradczego i spotkania w Nieporęciu były widoczne, gdyż w końcu 2019 roku zostały zmienione zasady koordynacji pracy egzaminatorów poprzez przyjęcie ogólnokrajowych standardów pracy egzaminatorów w zakresie obsługi oraz ilości osób egzaminowanych w WORD-ach. Kolejne owoce naszej współpracy weszły lub wejdą w życie niebawem.

Przy tej okazji prezes T. Dziuganowski podziękował kierownictwu Departamentu Transportu Drogowego za wsparcie przy redakcji § 13 rozporządzenia dotyczącego egzaminowania. Nowe zasady koordynacji pracy egzaminatorów spotkały się z pozytywnym przyjęciem osób egzaminowanych, a także egzaminatorów którzy teraz ze spokojem i w ustabilizowanych warunkach mogą wykonywać swoje obowiązki.

Podczas spotkania przedstawiciele RG KSE złożyli pisemną ofertę współpracy Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów z Ministerstwem Infrastruktury, stwierdzając, że nowa Rada Główna KSE bardzo liczy na kontynuację współpracy zwłaszcza z DTD Ministerstwa. W tym przypadku Stowarzyszenie oferuje szczery zamiar wzmocnienia i zacieśnienia współpracy z Ministerstwem Infrastruktury w przedmiocie współtworzenia prawa regulującego zasady ruchu drogowego, szkolenia i egzaminowania kierowców poprzez:

– opiniowanie aktów prawnych,

– składanie propozycji nowych rozwiązań celem ustawicznego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego

– tworzenia ogólnokrajowych standardów do stosowania w procesie szkolenia i egzaminowania kierowców na zasadzie wypracowania interpretacji obowiązujących przepisów,

– określenie kanałów przepływu informacji z możliwością realizacji spotkań roboczych,

Prezes T. Dziuganowski zaznaczył, że przy okazji zapowiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w przepisach ważne jest aby przepisy, zachowywały spójność, transparentność i jasność regulacji prawnych na poziomie zarówno aktów wyższego, jak i niższego rzędu oraz zbieżność systemu komputerowego PWPW z w/w aktami. Dodatkowo bardzo ważne jest również to, że w naszych szeregach są egzaminatorzy, którzy oprócz uprawnień egzaminatorskich posiadają także uprawnienia: instruktorów nauki jazdy instruktorów doskonalenia techniki jazdy, rzeczoznawców techniki samochodowej, to też eksperci w zakresie rekonstrukcji zdarzeń drogowych, czy biegli sądowi. W strukturach organizacyjnych naszego Stowarzyszenia jest również grupa ekspertów z Krajowej Rady Audytorów, która specjalizuje się w tematyce egzaminowania kierowców i reprezentująca egzaminatorów. Przedstawiciele KRA biorą aktywny udział w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi.

Egzaminatorzy to eksperci z różnych dziedzin, ale przede wszystkim wielu z nich to entuzjaści i pasjonaci zawodu egzaminatora z ogromnym doświadczeniem zawodowym, którego nie zastąpi najlepszy nawet podręcznik akademicki.

W tym miejscu prezes RG KSE zadeklarował, że: ta wysoko wyspecjalizowana i doświadczona grupa zawodowa JEST DO DYSPOZYCJI Departamentu Transportu Drogowego i jest gotowa do aktywnego uczestnictwa w pracach komisji powołanych przez Ministra Infrastruktury: ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, sprawdzającej kwalifikacje egzaminatorów oraz Sekretariatem KR BRD jak i innych inicjatyw.

Dodatkowo T. Dziuganowski wskazał, że ważnym i niezwykle istotnym elementem systemu egzaminowania kierowców jest właściwy i merytoryczny nadzór nad procesem egzaminowania. Ten system wymaga dokonania stosownych korekt.

Kolejnym istotnym elementem utrzymania wysokiego poziomu jakości obsługi osób egzaminowanych jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji, utrwalanie wiedzy i umiejętności osób wykonujących odpowiedzialny zawód egzaminatora w skali kraju.

Program warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów należy zmodyfikować tak, aby wypełniał pierwotny zamysł USTAWODAWCY.

Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania był system finansowania działalności ośrodków ruchu drogowego oraz system wynagradzania egzaminatorów.

Wspomnieliśmy podczas spotkania, iż w tej sprawie Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów złożyła do Ministra Infrastruktury w kwietniu 2020 roku stosowny projekt zmian. Idea zmian, w formie petycji z dnia 16 września 2021 roku złożonej przez Komitet Egzaminatorów RP do Ministra Infrastruktury, została w 2021 roku poparta przez znakomitą większość, bo przez 90℅ egzaminatorów pracujących w WORD-ach, co uznajemy za sukces solidarności naszego środowiska.

T. Dziuganowski stwierdził, że jako przedstawiciele środowiska egzaminatorów chcemy również poznać oczekiwania Ministerstwa i jesteśmy otwarci na szeroko rozumianą współpracę.

Dr Renata Rychter podsumowując spotkanie wyraziła wolę podjęcia współpracy ze środowiskiem egzaminatorów stwierdzając, że należy wykorzystać ogromną wiedzę praktyczną i zawodową oraz nasze doświadczenia podczas procedowania treści przepisów z zakresu egzaminowania i szkolenia  kierowców.

Jednocześnie Pani Dyrektor Departamentu podziękowała za spotkanie oceniając je bardzo pozytywnie dające początek merytorycznej współpracy.

Dodatkowo szefowa DTD zaznaczyła, że Departament jest otwarty na propozycje zmian do istniejących przepisów  z naszej strony , jednak propozycje takie powinny posiadać bardzo dobrze opracowane merytoryczne uzasadnienia.

Prezes

Rady Głównej KSE

Tomasz Dziuganowski