Zgodnie z § 10, § 15 oraz § 17 Statutu KSE, członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Radę Główną, deklarując poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi są przede wszystkim koledzy egzaminatorzy, którzy chcą czynnie uczestniczyć w działalności naszej organizacji, ale nie mają u siebie w ośrodku egzaminowania oddziału KSE.

Tutaj znajdziecie deklarację przystąpienia do KSE jako członek wspierający.