Wprowadzanie

Środowisko egzaminatorów non-stop atakowane jest za nieprawidłowe, a bardzo często niezgodne z obowiązującymi zasadami czy przepisami decyzje podejmowane w czasie egzaminów. 

Z drugiej strony sami egzaminatorzy mają wiele wątpliwości związanych z interpretacją instrukcji egzaminowania, z poprawnością zachowań w zakresie techniki jazdy, czy oceny zaistniałych sytuacji w kontekście obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Niezależnie od powyższego bardzo często egzaminatorzy mają do czynienia z powstałymi sytuacjami w ruchu drogowym i trudność w ocenie ze względu na brak odpowiednich analiz o charakterze teoretycznym przełożonym na kryteria egzaminowania. Sytuacje te stwarzają konflikty między zdającymi, a egzaminatorami czy ośrodkami szkolenia. Mimo ich późniejszego wyjaśnienia brak jest upowszechnienia tych sytuacji i wyjaśnień w skali kraju. Często egzaminatorzy podlegająpresji w zakresie interpretacji podejmowanych decyzji płynących od instruktorów, organów nadzorujących, albo dyrektorów WORD bez podania podstaw prawno-technicznych takich arbitralnych decyzji. Brak reakcji w tym zakresie powoduje pogłębiający się chaos i różnorodność stosowanych kryteriów w czasie egzaminu.
Korzystając z doświadczenia wielu krajów Unii Europejskiej, Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów podjęło uchwałę o stworzeniu systemowych działań, które w krótkim okresie czasu powinny przynieść oczekiwane zmiany. Punktem wyjścia tych działań jest powołanie audytorów.

 1. Geneza powołania egzaminatorów audytorów.
  W oparciu o przedstawione informacje o roli i zadaniach egzaminatorów – audytorów i zaprezentowaniu ich na I Zjeździe Egzaminatorów w Lublinie w dniach 5 -7 grudnia 2003 r. Rada Główna została zobligowana do powołania audytorów w naszym kraju. Stanowisko to zostało potwierdzone na spotkaniu egzaminatorów w Aleksandrowie Łódzkim 6-8 kwietnia 2006 zobowiązując jednocześnie Prezesa Rady Głównej KSE do podjęcia w trybie pilnym działań zmierzających do powołania audytorów w ramach Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów.
  Przedstawione akty prawne w formie uchwał powołujące struktury audytorów podęte zostały w 2008 roku ( Uchwała nr 1,2,3,4)

 2. Sylwetka audytora.
  Egzaminator Audytor to egzaminator bardzo gruntownie przygotowany do zadań spełniających role „biegłego” w zakresie egzaminowania Podstawowa cechą audytora to dociekliwość, wola systematycznej pracy nad sobą a jednocześnie na rzecz naszego środowiska. Audytor powinien cechować się zdolnością przeprowadzania analiz w kontekście naukowo-prawniczym.
  Uprawnienia egzaminatorów audytorów nabywa się w procesie programowego szkolenia zakończonego prezentacją przedstawionego tematu oraz egzaminem przed komisja państwową.
  Egzaminator Audytor upoważniony będzie do zajmowania stanowiska w sprawach wynikających z pracy egzaminatorów i zaistniałych sytuacji w formie:
  • opracowania pisemnie zgłoszonych tematów w celu przedstawienia do zaopiniowania przez Prezydium Krajowej Rady Audytorów. 
  • aktywnego  uczestnictwa w  szkoleniach jako  wykładowca,  także w  szkoleniach  okresowych jak  i   szkoleniach  egzaminowania kandydatów na egzaminatorów,
  • uczestnictwa w tworzeniu prawa, tak wewnętrznego jak i krajowego (rozporządzenia ustawy) wydaje opinie lub przedstawia opracowania do dyskusji.
  • stanowi organ doradczy dla jednostek nadzorujących prace WORD i egzaminatorów.

 3. Zakres działań audytora.
  1. Przygotowanie materiałów stanowiących podstawę do ustalania prawa wewnętrznego dla egzaminatorów, zasad postępowania, kryteriów oceny itp.
  2. Podejmowanie systemowych działań zmierzających do ujednolicenia kryteriów egzaminowania w tym szkolenia, prowadzenie bieżącego serwisu informacyjnego, publikacji
  3. Wsparcie egzaminatorów wydając opinię w sprawach spornych dla:
   1. sądów
   2. organów nadzoru
   3. skarg składanych przez zdających.
  4. Ponadto audytorzy będą:
   1. reprezentować   środowisko   egzaminatorów  w  organizacjach międzynarodowych związanych z egzaminami i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
   2. brać   czynny  udział  w  tworzeniu  i   opiniowaniu  bazy  pytań egzaminacyjnych
   3. aktywnie uczestniczyć w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na egzaminatorów oraz w szkoleniach okresowych organizowane przez WORD.
   4. stanowić będą organ doradczo konsultacyjny dla środowiska egzaminatorów organów nadzorujących i ustawodawczych
   5. przygotowywać materiały na rzecz: 
    1. Ministerstwa właściwego dla transportu,
    2. Komisji Sejmowych,
    3. Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, 
    4. Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów.
   6. Przygotowując opinie dla Rady Głównej w zakresie nowotworzonych aktów normatywnie prawnych.

Autor: Władysław Drozd