Kielce 23-04-2022

Pismem z dnia 7 marca 2022 roku, Znak sprawy: DTD-5.0530.4.2021 Minister Infrastruktury zawiadomił Przewodniczącego Komitetu Egzaminatorów RP o negatywnym rozpatrzeniu petycji z listopada 2021 roku (pismo w załączeniu).

Z chwilą gdy ukazał się ww. dokument na stronie MI, została podjęta inicjatywa zorganizowania telekonferencji w ramach działania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, środowiska samorządowego (tj. Związku Województw RP), reprezentantów WORD i egzaminatorów. Nadmieniam, że w ramach prac Komitetu Egzaminatorów RP w grudniu 2021 roku zostało wysłane pismo do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z prośba o pomoc i wsparcie dla projektu zmian określonych w Petycji 2021 (pismo w załączeniu).

W dniach 17 marca i 14 kwietnia 2022 roku odbyły się dwie telekonferencje zorganizowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem przedstawicieli Ministra Infrastruktury, środowiska samorządowego, reprezentantów WORD i przedstawiciela egzaminatorów. Podczas spotkań przedstawiciele samorządu terytorialnego, WORD i egzaminatorów określili sytuację finansową WORD-ów oraz zatrudnionych egzaminatorów jako krytyczną i niezmiennie pogarszającą się. Argumentowano również konieczność dokonania podwyżki opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów.

Przedstawiciele Ministerstwa określali projekty zmian ww. spraw jako nie akceptowalne społecznie oraz niestosowne z uwagi na obecną sytuację geopolityczną w odniesieniu do konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą RP. Argumenty te zostały uznane przez przedstawicieli środowiska samorządowego, reprezentantów WORD i przedstawiciela egzaminatorów za niekoniecznie właściwe i uzasadnione, gdyż np. projekt zmian zasad ustalania i określania opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz projekt systemu wynagradzania egzaminatorów został złożony w Ministerstwie Infrastruktury w kwietniu 2020 roku przez Radę Główną Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. Projekt ten został poparty we wrześniu 2021 roku przez 90% pracujących egzaminatorów, w ramach akcji poparcia zorganizowanej przez Komitet Egzaminatorów RP. Konflikt zbrojny rozpalił się w lutym 2022 roku, więc przywołanie „sytuacji geopolitycznej” jako uzasadnienie odrzucenia Petycji 2021 jest raczej niezbyt trafionym pomysłem. Natomiast brak społecznej akceptowalności jako argument do nie podejmowania prac nad zmianami zasad finansowania WORD-ów i zmian systemu wynagradzania egzaminatorów nie spotkał się ze zrozumieniem biorących udział w telekonferencjach. Jako kontr argument podany został fakt wprowadzenia wysokich mandatów za naruszenia przepisów w ruchu drogowym i wprowadzenie tej zmiany – bądź co bądź uderzającej w kieszeń obywatela – nie uwzględniało „społecznej akceptowalności”. Jako argumenty przemawiające za koniecznością wprowadzenia ww. zmian podano krytyczną sytuację finansową WORD-ów w oparciu o bilanse roczne za lata 2019 i 2021, jak również brak możliwości tworzenia rezerw finansowych i gromadzenia środków na niezbędne remonty, konserwacje i odtwarzanie samochodowego taboru egzaminacyjnego. Również niepokojąco niskie jest zainteresowanie zawodem egzaminatora wśród młodego pokolenia – średnia wieku egzaminatorów obecnie przekracza 50 lat, w niektórych WORD-ach obserwuje się nawet brak kandydatów z kwalifikacjami na egzaminatorów nadzorujących. Obecnie obserwowany jest odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry egzaminatorów w inne obszary rynku pracy związane z wyższym wynagrodzeniem (np.: przewozy towarów, szkolenie kierowców itd.). Dodatkowo zaprezentowano, że długotrwały proces odbudowy kadry egzaminatorów uwarunkowany obiektywnymi regulacjami prawnymi razem z odpływem kadry egzaminatorów może doprowadzić do zapaści organizacyjnej w procesie egzaminowania kierowców.

Biorący udział w telekonferencji w dniu 14.04.2022 roku Minister Rafał Weber poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury nie ma w planach podwyższania opłat egzaminacyjnych. Natomiast nadmienił, że Ministerstwo jest otwarte na ewentualne zmiany przepisów rozporządzenia w zakresie wynagradzania egzaminatorów. Jednak w sytuacji pozostawienia na obecnym poziomie opłat za egzaminy spowoduje to dodatkowe obciążenie finansowe dla budżetów WORD-ów. Taka propozycja wywołała kolejne emocje. Odbyła się pogłębiona dyskusja, w efekcie której sformułowano wniosek o wpisanie w porządek obrad najbliższego plenarnego posiedzenia KWRiST punktu dotyczącego podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zapewnienie właściwej płynności finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i zatrudnionych w nich egzaminatorów. Wg ostatnich informacji najbliższe posiedzenie planowane jest w ostatnich dniach kwietnia 2022 roku.

Zaprezentowany w Stanowisku Zarządu Związku Województw RP z 7.04.2022 r. projekt zmian opłat za przeprowadzenie egzaminów można traktować jako doraźnie ratujący i tak krytyczną sytuację finansową WORD-ów. Projekt RG KSE poparty przez środowisko egzaminatorów w Petycji 2021 daje szanse stworzenia nowoczesnego i powiązanego z wynikami gospodarki systemu finansowania WORD-ów tak w zakresie sposobu ustalania opłat za przeprowadzanie egzaminów, jak również w zakresie nowych zasad wynagradzania egzaminatorów. Aby projekt ten był bardziej powiązany z wynikami gospodarki można rozważać uzależnienie sytemu finansowania działalności WORD-ów z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym zamiast z wynagrodzeniem minimalnym.

/Pismo przedstawicieli Komitetu Egzaminatorów RP do Przewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego/

Prezes

Rady Głównej KSE

Tomasz Dziuganowski