2020-12-08

Akty prawne dotyczące naszego systemu egzaminacyjnego są te same dla wszystkich regionów naszego kraju. Przepisy regulujące administrację samorządową również obowiązują wszystkich marszałków w takim samym wymiarze.

To dlaczego organizacja pracy w ośrodkach ruchu drogowego tak różni się w poszczególnych jednostkach nie tylko w skali kraju, ale też regionalnie?

To nic nowego, jeśli chodzi o nasz system realizacji zadania, jakim jest egzaminowanie kandydatów na kierowców. Skoro przepisy umożliwiają ich interpretację w bardzo szerokim zakresie, to akurat w naszej branży to zjawisko trafiło na bardzo podatny grunt. Tu już nie tylko różnimy się w ocenie poszczególnych zdarzeń w ruchu drogowym, ale też w zakresie organizacji pracy. Przeprowadziłem krótki wywiad z Kolegami i Koleżankami pracującymi w różnych WORDach zadając im poniższe pytania:

  • Jaki wpływ na pracę egzaminatora i ośrodka ma pandemia coronawirusa?
  • Jak realizowane są zalecenia prewencyjne? Ich zakres, możliwości realizacji, skuteczność.
  • Jak pracodawca organizuje pracę w ośrodku w obliczu pandemii i obowiązujących przepisów prawa? /przekroczenia ilościowe/przekroczenia czasowe/skracanie czasu itp./
  • Jak wygląda w waszym ośrodku organizacja i przebieg warsztatów okresowych?

Informacje podawane w niniejszym artykule wynikają z subiektywnej oceny pracowników poszczególnych ośrodków egzaminowania i mogą różnić się od oficjalnych informacji przedstawianych przez oficjeli tychże jednostek pracy. Oczywiście nie wszystkie odpowiedzi są pełne i wyczerpujące temat, ale nie o to w tym chodzi. Zwracamy uwagę na różnice i poddajemy dyskusji zasygnalizowane zagadnienia.

Wywiad przeprowadzony w pierwszym tygodniu grudnia 2020r.

Częstochowa
do chwili zbierania tych informacji nikt z zatrudnionych egzaminatorów nie poszedł na kwarantannę z powodu zachorowania na covid-19 lub z powodu działań profilaktycznych;
– obsługa petenta odbywa się wyłącznie on-line;
– 3 tygodnie obowiązywał tryb awaryjny – planowano po 10 osób do egzainowania na egzaminatora bez względu na kategorię prawa jazdy; minimum stanowiło 9 osób np: 5x C+E i dodatkowo 4x B;
– działania profilaktyczne dotyczące ochrony pracowników i kandydatów przeprowadzane są w zakresie podstawowym; dbają o to przede wszystkim egzaminatorzy, ale tylko w takim zakresie, jakim pozwala im na to przedział czasowy; ze względów ilości planowanych egzaminów najczęsciej ogranicza się to do przetarcia wnętrza pojazdu środkiem antybakteryjnym/antywirusowym /jednak nie zawsze/; przeprowadzane jest też ozonowanie, ale kiedy i w jakim zakresie – nie sposób określić;
– szkolenia okresowe: organizowane wewnętrznie na terenie ośrodka egzaminowania; 3 dni – czwartek, piątek, sobota; jazdy szkoleniowe po pracy; w tych dniach ilość egzaminów jest ograniczana; jakość szkoleń – mierna;

Koszalin
– standardowa procedura ochronna /odkażanie wnętrza pojazdu w obowiązku egzaminatora/; wszyscy egzaminatorzy i obsługa klienta objęta testami na obecność koronawirusa;
– tryb awaryjny – planowanie po 10 osób na egzaminatora kat. B, czas trwania np. tydzień; dodatkowo angażowani pracownicy pracujący na część etatu; egzaminator nadzorujący bardzo sporadycznie wspomaga kolegów egzaminujących;
– warsztaty okresowe obejmują 4 dni ze względu na podział na grupy ich uczestników; w ocenie obecnych – warsztaty charakteryzuje niska lub bardzo niska jakość organizacyjna i merytoryczna;

Lublin
– co najmniej 1/3 egzaminatorów przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z covid 19, w tym też osoby na kwarantannie, które poddane zostały testom; zamknięto filie w Puławach i Kraśniku;
– proces egzaminowania był wspomagany przez pracowników pracujących na części etatu; egzaminator nadzorujący wspomagał proces; kierownik wydziału egzaminowani nie uczestniczył i nie uczestniczy w procesie egzaminowania mimo posiadanych uprawnień;
– standardowy zakres działań zabezpieczających w gestii egzaminatorów i czasu, jakim dysponują; w praktyce wychodzi to bardzo różnie; przed egzaminem badanie temperatury u kandydatów /na wejściu do ośrodka/;
– nie przydziela się kolejnych egzaminów przed końcem czasu egzaminu poprzedniego; planowane jest 9 osób dziennie bez względu na stan osobowy pracowników; wstrzymywane/ograniczane są zapisy na kolejne tygodnie pracy; ilość zapisów będzie regulowana na bieżąco, w zależności od sytuacji; egzamin teoretyczny nie jest wliczany do puli wszystkich egzaminów praktycznych – przydzielane są poza dozwoloną liczbą wszystkich egzaminów /wykorzystywana luka prawna/;
– szkolenia okresowe: 3 dni, w tym 2 dni w formie on-line, jazdy wkomponowane w dzień pracy lub po pracy; w cenie uczestników szkoleń – są one na niskim lub bardzo niskim poziomie organizacyjnym i merytorycznym; odbywają na terenie ośrodka egzaminowania/ew. ODTJ; wykładowcy to wyłącznie lub większość pracownicy WORD;
– zdaniem pracowników pracę charakteryzuje duża “dezorientacja” w systemie;

Kraków
– praca zorganizowana w grupy egzaminatorów w podziale na 10 i 7 dni, osoby w grupach/zmianach są stałe;
– oddział w Oświęcimiu miał nieobecności z powodu covid 19; tam planowano po 7 osób kat. B na zmianę;
– czas oczekiwania na egzamin – 2 miesiące;
– testy dla pracowników tylko w przypadku podejrzenia zachorowania;
– w przypadku egzaminu teoretycznego – dana osoba egzaminuje cały dzień;
– w ośrodku jest 4 egzaminatorów nadzorujących /na ok. 50 egzaminatorów/ żaden nie wspomaga procesu egzaminacyjnego od lat;
– procedura prewencyjna w zakresie podstawowy, odkażanie pojazdów w gestii egzaminatorów; środki ochrony osobistej – maseczki lub przyłbice; auta egzaminacyjne na stałe przydzielone do egzaminatora;
– szkolenie okresowe 3 dni /1-szy wyjazdowy, 2-gi on-line, 3 dzień między egzaminami/;

Łódź
– kandydaci mają mierzoną temperaturę oraz podpisują oświadczenie, w którym deklarują brak zachorowania i styczności z osobami chorującymi na covid 19; tylko z tym oświadczeniem mogą przystąpić do egzaminu;
– po każdym egzaminie samochód jest odkażany przez egzaminatora;
– brak zachorowań na koronawirusa w ośrodku;
– planowane jest po 8 osób na egzaminatora; kierownik wydziału egzaminowania oraz egzaminatorzy nadzorujący wspomagają proces egzaminowania;
– szkolenie okresowe – on-line; szkolenie o niskim poziomie merytorycznym;

Skierniewice
– 3 osoby zachorowały na covid 19; 4 osoby na kwarantannie;
– proces egzaminacyjny wspomagany przez egzaminatorów nadzorujących i kierownika wydziału egzaminowania;
– jedną kategorię egzaminator realizuje przez cały dzień; planowane jest po 8 osób kat B na egzaminatora;
– egzamin teoretyczny traktowany jest jako oddzielny egzamin i wchodzi w ogólną pulę egzaminów realizowanych przez egzaminatora;

Toruń
– ok. 2 tygodni oczekiwania na egzamin / oddział Grudziądz 4 tygodnie/;
– w ramach prewencji temperatura kandydata ma być mierzona przez egzaminatora, ale wciąż brak wytycznych;
– planowane 9 osób na egzaminatora bez względu na absencję; systematycznie stosowany tryb awaryjny /10 osób na egzaminatora kat. B/;
– egzaminy teoretyczne prowadzone przez egzaminatora nadzorującego lub zastępcę dyrektora;
– odpowiedzialność za dezynfekcję pojazdu ponosi egzaminator – stosowane kary dyscyplinujące /mimo, że brak wytycznych w tym zakresie/;
– szkolenie okresowe – 3 dniowe; 2 dni wyjazdowe, ostatni dzień – jazdy odbywają się jednocześnie z prowadzonymi egzminami;

Kielce
– planowane jest 9 osób kat B na egzaminatora bez względu na zaistniałe sytuacje absencyjne;
– kategorie ciężkie realizuje wyznaczony egzaminator do danej kategorii;
– standardowy zakres ochrony i prewencji;
– egzaminatorzy nadzorujący wspomagają proces egzaminów praktycznych;

Siedlce
– planowane jest 9 osób kat B na egzaminatora w czasie co 50 minut;
– były przypadki zachorowań na covid, brak osób na kwarantannie;
– temperatura kandydatów mierzona jest w budynku ośrodka;
– warsztaty okresowe – niski lub bardzo niski poziom organizacji i merytoryki zajęć;

Opole
– planowanie zmienne, mieli po 8 osób, obecnie 9 osób kat B na egzaminatora, rozważana jest kolejna zmiana i przejście na 8 osób egzaminowanych w zakresie kat. B;
– proces egzaminacyjny wspomagany przez egzaminatorów nadzorujących oraz zastępcę dyrektora;
– zakaz skracania czasu egzaminacyjnego przeznaczonego na danego kandydata;
– egzaminatorzy w większości zatrudnieni na umowy na 3 kategorie prawa jazdy /każda po 1000zł brutto/; można też być zatrudnionym na 2 kategorie prawa jazdy /każda po 1500zł brutto/;
– pomimo strat finansowych /ośrodek na minusie/ to i tak dyrektor zaplanował “wsparcie świąteczne” dla pracowników, a braki finansowe będą uzupełnione z oszczędności lat poprzednich;
– egzaminatorzy mają czas na procedurę prewencyjną – odkażanie pojazdów, ozonowanie itp;

To tylko garść informacji przekazana nam przez pracowników niektórych ośrodków egzaminowania. Rozwiązania są różne i ich skuteczność, obciążenie pracą pracownika też jest zróżnicowane. Nawet te kilka przykładów pokazuje, że poprawa wyniku finansowego ośrodka egzaminowania za wszelką cenę nie jest standardem. Niestety, tylko nieliczne ośrodki i ich dyrektorzy decydują się na rozsądne i wyważone rozwiązania w dobie coronawirusa. Swoje uwagi lub informacje o Waszej sytuacji w ośrodku możecie przesyłać do nas na adres sekretarz@kse-egzaminator.pl lub w formie bezpośredniej w czasie spotkań on-line organizowanych w każdą środę po godzinie 20-tej. https://dario444.clickmeeting.com/nasze-sprawy

D.C.