Zasady postępowania w ośrodkach egzaminowania

2020/04/30

W maju ruszają egzaminy na prawo jazdy. Mniejsza o datę rozpoczęcia egzaminowania, ważne jest jednak to, czy przystępując do pracy, nie narażacie się na niebezpieczeństwo.

Nie ma co się łudzić. Żadne obecnie stosowane środki nie chronią nas przed potencjalnym zarażeniem covid-19. W naszej pracy podstawą jest kontakt z osobą zdającą. A takich jest kilka w ciągu dnia pracy. Maseczki, przyłbice, płyny antyseptyczne, odległości itd – to tylko metody prewencyjne mocno ograniczające nasze bezpieczeństwo. Krótko mówiąc nasz zawód jest w gronie tych, o wysokim ryzyku zagrożenia zdrowia i życia. Właśnie teraz uświadamiamy sobie znaczenie powyższego zdania. Do tej pory kolizje drogowe, sytuacje stresowe, napięcie nerwowe, odpowiedzialność determinowały nas jako egzaminatorów w kręgu zawodów niebezpiecznych. Teraz doszedł zupełnie nowy czynnik. Oczywiście istniał już wcześniej – grypa, angina, infekcje skórne itd, ale jakoś tak mało uwagi skupialiśmy na tym problemie. Od kiedy pojawiła się pandemia – wszystko jest już inne.

Razem z kolegami z Katowic i Kielc opracowaliśmy zasady postępowania podczas wykonywania obowiązków egzaminatora oraz dodatkowo przygotowaliśmy treść oświadczeń dla kandydatów przystępujących do egzaminu, a które mogą być wykorzystywane przez Was w ośrodkach za zgodą dyrektora. Nie są one obowiązkowe, ale skoro nie ma jeszcze wytycznych w przepisach prawa, może warto w tej nowej rzeczywistości rozważyć stosowanie nietypowych środków ochrony nie tylko zdrowia, ale też spokoju i przekonania, że zrobiło się wszystko na tą chwilę co jest możliwe, by zminimalizować skutki wirusa.

Zasady postępowania w ośrodkach egzaminowania

Zasady postępowania personelu WORD………………. podczas realizacji procesu egzaminowania kierowców w czasie pandemii korponawirusa Sars CoV-2

ZASADY OGÓLNE – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Dla pracowników WORD ………………….. oraz dla osób egzaminowanych:

1. Pomiar temperatury pracowników przed rozpoczęciem pracy i osób egzaminowanych oraz pozostałych wynikających z wprowadzonego regulaminu do spraw postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych przed egzaminem w zorganizowanym punkcie pomiaru.

2. Wyposażenie pracownika w jednorazowe rękawice ochronne nitrylowe (rozmiary dopasowane do potrzeb pracowników) przez pracodawcę. Kandydaci mają obowiązek posiadania i użytkowania w/w rękawic we własnym zakresie.

3. Wyposażenie pracowników w atestowane maski ochronne z filtrem FFP2 lub FFP3 (jednorazowe lub z wymiennymi filtrami) ostatecznie maseczki chirurgiczne. Kandydaci mają obowiązek posiadania i użytkowania maseczki ochronnej podczas przebywania na terenie ośrodka jak i przebiegu całego egzaminu.

4. Osoba egzaminowana jest identyfikowana przez egzaminatora przed pojazdem egzaminacyjnym z zachowaniem wymaganych odległości w związku z koniecznością odsłonięcia twarzy przez kandydata po uprzednim okazania dokumentu tożsamości /egzaminator odczytuje informacje z dokumentu trzymanego przez kandydata/.

5. Wyposażenie egzaminatorów w przyłbice ochronne (indywidualne). Należy wziąć pod uwagę skutki zadziałania poduszki powietrznej w pojeździe.

6. Wystawienie odrębnych koszy na śmieci (wyraźnie opisane) przeznaczone tylko na zużyte środki ochrony osobistej,

7. Umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej ośrodka oraz wywieszenie ogłoszeń informujących o obowiązywaniu przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas zdawania egzaminów na prawo jazdy z uprzedzeniem, że niestosowanie się do tych zasad skutkować będzie odmową przeprowadzenia egzaminu lub przerwaniem egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez WORD.

8. W przypadku braku lub prowizorycznego zabezpieczenia ust i nosa osoba egzaminowana ma obowiązek założenia jednorazowej maski ochronnej udostępnionej przez ośrodek egzaminowania.

9. Zalecane przedstawienie przed egzaminem przez kandydata negatywnego wyniku badania na COVID-19 ważny 2 dni od wykonania /do realizacji w sytuacji ogłoszenia przez rząd państwa obowiązku wykonania takiego testu/

10. Wprowadzenie obowiązku dwukrotnej dezynfekcji rąk przez osoby zdające: raz przy wejściu do budynku i drugi raz przy wejściu na egzamin,

11. Umieszczenie przed wejściem na teren WORD oraz w poczekalni informacji dla osób zdających o konieczności dezynfekcji rąk i noszenia maseczek oraz rękawiczek jednorazowych; wyraźne oznaczenie miejsc umieszczenia dozowników,

12. Wietrzenie i dezynfekcja korytarzy.

ORGANIZACJA PRACY

1. Wyposażenie WORD w śluzy do pomiaru temperatury oraz dezynfekcji przy wejściu do budynku, lub przed wejściem na plac manewrowy;

2. Okresowe przeprowadzanie testów na COVID-19 dla wszystkich pracowników WORD /wyłącznie w przypadku obowiązku wynikającego z wprowadzonych przepisów prawa i ogólnej dostępności do testów/;

3. Praca w systemie dwuzmianowym jeśli będzie to uzasadnione ilością chętnych do przystąpienia do egzaminów;

4. Godzinna przerwa między zmianami przeznaczona na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń;

5. Zwiększenie przerw pomiędzy poszczególnymi egzaminami umożliwiającymi wykonanie podstawowej dezynfekcji pojazdu po każdym egzaminie.

6. Ograniczenie do niezbędnego minimum konieczności rotacji egzaminatorów pomiędzy siedzibą siedzibą główną ośrodka i oddziałami (w miarę możliwości wykluczyć rotacje pomiędzy zmianami i ośrodkiem terenowym);

7. Wykorzystanie dostępnych pomieszczeń w celu zwiększenia dystansu od poszczególnych osób podczas procesu losowania i wypełniania dokumentów przez egzaminatorów;

8. Opracowanie i opublikowanie regulaminu wewnętrznego, obowiązującego egzaminatorów i osoby egzaminowane w związku z zagrożeniem koronawirusem;

9. Osoby egzaminowane zgodnie z wprowadzonym regulaminem przebiegu procesu egzaminowania w sytuacjach kryzysowych są zobowiązane do wyrażenia pisemnej zgody na specjalne warunki w formie oświadczenia;

10. Zmiana organizacji ruchu osób egzaminowanych na terenie WORD – wyznaczenie ciągów pieszych wykluczających przecinanie się dróg kandydatów i pracowników WORD;

11. Wywoływanie kandydatów na egzamin i sytuowanie miejsca spotkania przy pojeździe egzaminacyjnym;

12. Nakaz wejścia na teren ośrodka wyłącznie osób, które w danym dniu mają ustalony egzamin, maksymalnie 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu (wyjątek – osoba niepełnosprawna, niepełnoletnia, tłumacz, instruktor prowadzący),

13. Zapewnienie stałego dostępu do środków dezynfekcyjnych (chusteczki, aplikatory ręczne) w pomieszczeniach dla egzaminatorów, w salach komputerowych i pojazdach egzaminacyjnych oraz w pomieszczeniach socjalnych i toaletach;

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU TEORETYCZNEGO

1. Zachowanie bezpiecznych (zalecanych w odrębnych przepisach) odległości pomiędzy zdającymi przed wejściem do sali komputerowej oraz podczas trwania egzaminu teoretycznego, ograniczenie ilości osób jednocześnie zdających egzamin np. co drugie stanowisko;

2. Osoby egzaminowane wchodzą do sali komputerowej pojedynczo na zaproszenie egzaminatora,

3. Obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na salę dla każdej osoby wchodzącej oraz posiadania i używania maseczki;

4. Ograniczenie ilości planowanych grup na egzamin teoretyczny uwzględniając realny czas potrzebny do dezynfekcji i przewietrzenia sali komputerowej (np. grupy osób do egzaminowania co 1,5 godziny);

5. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni egzaminatora po każdym egzaminie teoretycznym przed opuszczeniem sali komputerowej;

6. Zainstalowanie osłon przezroczystych na stanowisku komputerowym egzaminatora;

7. Identyfikacja kandydata następuje poprzez okazanie – przybliżenie do szyby właściwego dokumentu tożsamości i chwilowe odsłonięcie maseczki;

8. Po każdym zakończonym egzaminie teoretycznym następuje dezynfekcja stanowisk i przewietrzenie sali komputerowej.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

1. Ograniczenie ilości planowanych grup na egzamin praktyczny uwzględniając realny czas potrzebny do dezynfekcji i przewietrzenia pojazdu po każdym egzaminie (np. grupy osób do egzaminowania planowane z uwzględnieniem czasu niezbędnego do dezynfekcji pojazdu egzaminacyjnego. Czas ten jest zależny od wybranej metody dezynfekcji pojazdu);

2. Wpisywanie wyników egzaminów praktycznych do drukowanych list osób zakwalifikowanych na egzamin TYLKO OSOBISTYM DŁUGOPISEM ORAZ W RĘKAWICZKACH OCHRONNYCH;

3. Czytniki kart do logowania się do systemu powinny być zainstalowane w sposób wykluczający konieczność ich dotykania;

4. Sprawdzanie tożsamości powinno odbywać się poza samochodem (moment zdjęcia maski ochronnej przez zdającego) – w razie konieczności przed pojazdem przy uruchomionych kamerach;

5. Po dezynfekcji egzaminator podstawia pojazd na stanowisko; w okresie pandemii występuje konieczność samodzielnego przejazdu wszystkich zadań przez osobę egzaminowaną włącznie z przygotowaniem (ustawieniem) pojazdu do powtórzenia zadania;

6. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni egzaminatora po każdym egzaminie przed powrotem do budynku po egzaminie praktycznym;

7. W przypadku przerwania egzaminu w ruchu drogowym i konieczności prowadzenia pojazdu przez egzaminatora, egzaminator dezynfekuje powierzchnie urządzeń sterowania pojazdem;

8. Po zakończeniu każdego egzaminu praktycznego obowiązkowe wietrzenie, a następnie dezynfekcja pojazdu przez pracowników technicznych,

9. Obowiązek wcześniejszego podstawienia pojazdu OSK w celu obowiązkowej dezynfekcji wykonanej przez pracowników technicznych WORD – lub alternatywnie

10. W czasie trwania pandemii proponujemy czasowe zawieszenie planowania egzaminów praktycznych z udziałem instruktora, oraz przy użyciu pojazdów ośrodków szkolenia (poza pojazdami z automatyczną skrzynią biegów i dostosowanymi do osoby niepełnosprawnej)

11. W przypadku kategorii motocyklowych wprowadza się obowiązek posiadania własnego kasku ochronnego i telefonu z zestawem słuchawkowym; zalecana jest także własna odzież ochronna osoby egzaminowanej – egzaminator zaopatrzony w służbowy telefon z funkcją głośnomówiącą;

12. Zdający ma obowiązek posiadania i używania zgodnie z przeznaczeniem maski i rękawic ochronnych (wyposażenie egzaminatora w jednorazowe zestawy dla zdających w przypadku braku lub prowizorycznych zabezpieczeń przez zdającego);

13. Osoba przystępująca do egzaminu ma obowiązek dezynfekcji dłoni bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego;

Ponadto dodatkowo proponujemy:

• stworzyć możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego przynajmniej dla pracowników Działu Egzaminatorów i Działu Technicznego na wypadek zarażenia koronawirusem, • po pojawieniu się w szerokim dostępie szybkich testów ślinowych na obecność COVID-19 –rozpoczęcie egzaminowania po wykonaniu testu z wynikiem negatywnym. UWAGA negatywny wynik testu nie wyklucza możliwości zarażenia poprzez – nawet niezamierzony – kontakt z odzieżą osoby egzaminowanej.

Oświadczenia

Tutaj zamieszczamy dwie wersje treści oświadczeń, które powinny być przedstawione kandydatowi do odczytania i potwierdzenia zawartych tam stwierdzeń własnoręcznym podpisem. Zostawiamy to już do Waszej decyzji, czy wykorzystać nasze propozycje czy też nie.

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2