Kryteria oceny przygotowania kandydatów na kierowców

Ocena przydatności kandydatów na kierowców musi uwzględniać wiele różnorodnych czynników. Większość z nich jest związanych z osobą kandydata i są to m.in.:

 • stan zdrowia
 • predyspozycje psychotechniczne
 • znajomość przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie ich w czasie jazdy
 • technika jazdy
 • umiejętność korzystania z urządzeń i wyposażenia stosowanego w pojazdach
 • zasady obsługi pojazdu
 • zdolności przewidywania i stosowania zasad decydujących o bezpieczeństwie jazdy

Mając na uwadze tak wiele uwarunkowań ocena przydatności kandydata na kierowce staję się zadaniem wymagającym uwzględnienia wielości stosowanych kryteriów. W tym kontekście kryteria mogą być zasadnicze, mające charakter bezwzględny oraz warunkowe, wynikające z różnych pozamerytorycznych uwarunkowań.

Ruch-drogowy-Witosa-3-1024x685

I Kryteria zasadnicze

Kryteria zasadnicze obejmują uwarunkowania o charakterze:

 1. prawno – formalnym
 2. przestrzegania zasad ruchu drogowego
 3. poprawności techniki jazdy oraz oceny stanu technicznego pojazdu, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 4. programowo – szkoleniowym
 5. stopnia zagrożenia w czasie jazdy
 6. krotności popełniania błędów
 7. stanu psychofizycznego
 8. braku predyspozycji
 9. obyczajowości i kultury zachowania

W celu ułatwienia, ujednolicenia tak systemu oceny, jak i stosowanych procedur warto prześledzić i chociaż w skrócie opisać wyspecyfikowane kryteria. Przedstawione kryteria wymagają od egzaminatora bardzo dużego doświadczenia i bardzo dużej wiedzy merytorycznej obejmującej:

 • przepisy ruchu drogowego
 • technik jazdy
 • zasad przeprowadzania egzaminu

oraz wiedzy pedagogiczno-metodycznej czy psychologicznej, pozwalającej na obiektywną ocenę sytuacji. Egzaminator powinien umieć dokonać trafnego uzasadnienia podjętej decyzji.

Generalnie większość kryteriów obejmuje zadania merytoryczne związane z umiejętnościami prowadzenia pojazdu zgodnie z obowiązującymi zasadami. W procesie egzaminowania wystąpić mogą aspekty pozamerytoryczne, nazwane umownie formalnymi. Przykładem tych uchybień jest np. brak dokumentu tożsamości czy stan wskazujący na spożycie alkoholu lub odmowa poddania się badaniom. Aspekty formalne są bezpośrednio związane z warunkami prawnymi wynikającymi w zasadzie z intrukcji egzaminowania (Dz. U. nr 150 z 24 grudnia 2001 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 grudnia 2001 w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów) – dotyczy w szczególności § 18 ust. 7 ww. Rozporządzenia.

II Kryteria pomocnicze

Drugą grupą ocen są kryteria pomocnicze zwane często warunkowymi. Do grupy tej zaliczamy:

 • Zdarzenia losowe ( zmieniające się warunki atmosferyczne, uszkodzenia stanu technicznego pojazdu, chwilowa niedyspozycja osoby zdającej)
 • Uchybienia w szkoleniu brak precyzji realizacji zadań
 • Aspekty estetyki i kultury osobistej
 • Stres
 • Inne (uwarunkowanie o charakterze ergonomicznym, pozycja ciała w czasie jazdy, itp)

Zbiór kryteriów pomocniczych (warunkowych) stanowi istotny czynnik oceny przygotowania kandydatów na kierowców. W przypadku występowania tych kryteriów sporadycznie i w miarę uzasadnionych sytuacjach, zdarzenia te nie mają bezpośredniego wpływu na ostateczną decyzję. Jeżeli natomiast występują w dużym nasileniu oraz stanowią podstawę do przełożenia ich na kryteria zasadnicze, są podstawą podjęcia negatywnej decyzji. Podobnie należy postąpić, jeżeli błędy, chociaż różne występują wielokrotnie w czasie jazdy. Sytuacje takie mogą być podstawą do negatywnej oceny końcowej. Decyzję podejmuje egzaminator starając się szczegółowo wyjaśnić wpływ stwierdzonych nieprawidłowości na całokształt bezpieczeństwa jazdy oraz stopień przygotowania kandydatów na kierowców.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit