Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów

Egzaminatorzy „kierowców” funkcjonują w Polsce blisko sto lat. Mimo tak znaczącego czasu przeprowadzania egzaminów, środowisko egzaminatorów dopiero w 2002 roku zorganizowało się w struktury Stowarzyszenia. Można się zastanawiać dlaczego stało się to tak późno? Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy było traktowanie egzaminatorów jako urzędników.

O KSE

Zmieniające się prawo, usytuowanie egzaminatorów w strukturach Wojewódzkich Osrodków Ruchu Drogowego oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność nowego spojrzenia na rolę egzaminatora. Istotną przyczyną tych zmian było usankcjonowanie zawodu egzaminatora.

Toyota-na-plac-manewr-3-1024x685

CELE KSE

  1. Reprezentowanie egzaminatorów – członków Stowarzyszenia.
  2. Wzajemna wymiana informacji z zakresu działalności zawodowej.
  3. Inicjowanie i organizowanie szkoleń w celu doskonalenia zawodu egzaminatora.
  4. Inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  5. Działanie na rzecz kształtowania etyki zawodowej, sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych całego środowiska egzaminatorów.
  6. Współpraca z organizacjami działającymi w zakresie ruchu drogowego, motoryzacji, drogownictwa i szkolenia kierowców.
  7. Prowadzenie wymiany doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą.
  8. Współdziałanie i ścisła współpraca z właściwym Ministerstwem ds. Transportu, ze Stowarzyszeniem Dyrektorów WORD oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego i Związkami Zawodowymi.
  9. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i udzielanie im pomocy, w tym szczególnie pomocy prawnej.

Publikacje

Udzielanie pierwszeństwa w ruchu drogowym

Jednym z tematów budzących kontrowersje w czasie egzaminów jest ocena przez egzaminatorów „ zachowań i komunikacji zdającego z innymi uczestnikami ruchu”. Kontrowersje te występują najczęściej wśród zdających, ale są również przyczyną gorących dyskusji w śród egzaminatorów. W praktyce w pracy ...
Czytaj dalej

Zarys teorii metodyki egzaminowania

Ocena przydatności kandydatów na kierowców musi uwzględniać wiele różnorodnych czynników. Większość z nich jest związanych z osobą kandydata i są to m.in.: stan zdrowia predyspozycje psychotechniczne znajomość przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie ich w czasie jazdy technika jazdy umiejętność korzystania z ...
Czytaj dalej

Dokumenty

Statut KSE

Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału KSE 2012 - wzór

Prośba do KSE o udzielenie pomocy prawnej

W pracy oddziału

Wniosek KSE do marszałka - wzór

pdf

Uchwała nr 1 - w sprawie przyjęcia osób w poczet członków KSE

pdf

Uchwała w sprawie pomocy członkowi KSE

pdf

Prośba do KSE o udzielenie pomocy prawnej

pdf

Protokół Komisji o wyborze skarbnika - 2017

pdf

Protokół Komisji o wyborze sekretarza

pdf

Protokół Komisji o wyborze prezesa - 2017

pdf

Protokół Komisji o wyborze komisji rewizyjnej- 2017

pdf

Protokół Komisji o wyborze delegatów - 2017

pdf

Lista obecności na Walne Oddziału - 2017

pdf

Deklaracja przystąpienia - 2017

pdf

Wniosek KSE do marszałka - wzór

doc

Uchwała nr 1 - w sprawie przyjęcia osób w poczet członków KSE

doc

Uchwała w sprawie pomocy członkowi KSE

doc

Prośba do KSE o udzielenie pomocy prawnej

doc

Protokół Komisji o wyborze skarbnika - 2017

doc

Protokół Komisji o wyborze sekretarza

doc

Protokół Komisji o wyborze prezesa - 2017

doc

Protokół Komisji o wyborze komisji rewizyjnej- 2017

doc

Protokół Komisji o wyborze delegatów - 2017

doc

Lista obecności na Walne Oddziału - 2017

doc

Deklaracja przystąpienia - 2017

doc

Uchwała nr 1 WZ - w sprawie ilości członków rady oddziału

doc

Uchwała nr 2 WZ - w sprawie wyboru prezesa oddziału

doc

Uchwała nr 3 WZ - w sprawie wyboru Sekretarza oddziału

doc

Uchwała nr 5 WZ - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej oddziału

doc

Uchwała nr 6 WZ - w sprawie wyboru Delegatów oddziału

doc

Regulamin Rady Oddziału KSE - 2012

docx

Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału

docx

Wniosek do RG KSE o podział i wysokość składek

doc

Upoważnienie o potrącenie składek przez WORD

doc

Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału

doc

Lista wpłat na Walnym Zebraniu - 2017

doc

Protokół z Walnego Zebrania Członków Oddziału

doc

Dokumenty założycielskie oddziału

Statut KSE

Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału KSE 2012 - wzór

Prośba do KSE o udzielenie pomocy prawnej

Prośba do KSE o udzielenie pomocy prawnej

Wniosek KSE do marszałka - wzór

Interpretacje i opracowania

Statut KSE

Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału KSE 2012 - wzór

Prośba do KSE o udzielenie pomocy prawnej

Wniosek KSE do marszałka - wzór